محصولات

ايران داراي بيش از 2بيليون تن ذخيره سنگ از انواع سنگهاي تزئيني و غيره مي باشد و تا كنون حدود 600ميليون تن آن كشف شده است.ايران جزو 10 كشور اصلي داراي معادن سنگ مي باشد و اين معادن داراي سنگهاي گوناگون از جمله سنگهاي نرم شامل سنگ مرم و تراورتن و مرمريت و از سنگهاي سخت شامل گرانيت است.
ذخاير مرمريت نزديك به 780ميليون تن و سنگ چيني حدود 515 ميليون تن و سنگ مرمر298 ميليون تن و گرانيت در حدود 300 ميليون تن برآورد مي شود.
سنگ آور توليد كننده سنگهاي ساختماني و تزئيني مي باشد و مهمترين هنر سنگ آور تركيب هنر ناب ايراني و صنعت مدرن جهاني براي ايجاد اثري به ياد ماندني مي باشد.