پروژه ها

سنگ آور با اجراي بيش از 500 پروژه بزرگ و موفق در بيش از يك دهه فعاليت مستمر در صنعت سنگ به عنوان يكي از بزرگان اين صنعت به شمار مي آيد.

براي مشاهده تصاوير پروژه هاي اجرا شده توسط سنگ آور شما مي توانيد از طريق لينك گالري تصاوير استفاده نمائيد و با توجه به شاخه بندي گالري به بخش مورد نظر دسترسي داشته باشيد.

ليست برخي از پروژه هاي اجرا شده توسط سنگ آور

هتل نارنجستان(محمودآباد)

مجتمع مسكوني بهارنارنج

مجتمع تجاري تنديس
مجتمع ميلادنور
هتل اميركبير(اراك)
وصدها پروژه موفق ديگر.....